Basis of all life

It is the basis for all life: Only with water can plants, animals and ultimately we humans exist. For this very reason, water bodies need special protection – through the prudence of each individual, but also through politics and law.

Since 2000, the European Water Framework Directive has determined water policy. The aim is to achieve a good status for water bodies. This means high water quality and good living conditions for animals and plants. To achieve this, it is also important that flowing waters are passable. Only then can migratory fish species reach their spawning grounds. Salmon, for example, swim from the sea into the rivers, eels from the rivers into the sea.

Basis van al het leven

Het is de basis voor al het leven: Alleen met water kunnen planten, dieren en uiteindelijk wij mensen bestaan. Juist daarom moeten waterlichamen speciaal worden beschermd – door de voorzichtigheid van elk individu, maar ook door politiek en wetgeving.

Sinds 2000 bepaalt de Europese Kaderrichtlijn Water het waterbeleid. Het doel is een goede toestand van de wateren te bereiken. Dit betekent een hoge waterkwaliteit en goede leefomstandigheden voor dieren en planten. Om dit te bereiken is het ook belangrijk dat stromende wateren passeerbaar zijn. Alleen dan kunnen trekvissoorten hun paaigebieden bereiken. Zalm zwemt bijvoorbeeld vanuit de zee de rivieren in, paling vanuit de rivieren de zee in.