Rhythm of the rocks

The orbit of the Earth around the Sun and the inclination of the planetary axis change in fixed periods: in 21,000, 41,000 and 100,000 years – the so-called Milankovic‘ cycles. Within these periods of time the solar radiation changes. Humid-warm and cold-dry
alternate and ice masses grow or melt.
As a result, the sea level rises or falls and
weathering on the land is sometimes stronger, sometimes weaker.
The sediments and the rocks that emerge from them also differ that are formed from them: Alternating layers are formed – for example limestone and marl, for example, as in the Cretaceous layers in the Osnabrück region. They bear witness to the former climates and how long they lasted.

Klimaatritme in gesteente

De baan van de aarde rond de zon en de helling van de
planetaire as verandering in vaste perioden:
in 21.000, 41.000 en 100.000 jaar – de zgn.
Milankovic‘ cycli. Binnen deze perioden
de zonnestraling verandert. Vochtig-warm en koud-droog wisselen en ijsmassa’s groeien of smelten. Als gevolg daarvan stijgt of daalt de zeespiegel en verwering op de
is de verwering op het land soms sterker, soms zwakker. De sedimenten en de rotsen die eruit voortkomen verschillen ook
die daaruit ontstaan: Er worden afwisselende lagen gevormd – bijvoorbeeld kalksteen en mergel, bijvoorbeeld, zoals in de Krijt-lagen in de regio Osnabrück. Ze getuigen van het vroegere klimaat en hoe lang ze duurden.