The warmer, the more change

It is a close interplay: The extent to which climate change manifests itself is related to how high temperatures rise worldwide. The warmer it gets, the greater the impact.

For example, weather extremes will increase. On the one hand, too little precipitation will cause water shortages, aridness and drought. Agriculture must assume significant crop failures. The soil is so parched that the wind can blow it away, causing sandstorms. Forest and moorland fires are also favoured. Conversely, heavy rainfall causes flooding and high water. In the mountains, landslides are even possible: the water masses can simply wash away fertile soil.

Hoe warmer, hoe meer verandering

Het is een nauw samenspel: De mate waarin klimaatverandering zich manifesteert hangt samen met hoe hoog de temperaturen wereldwijd oplopen. Hoe warmer het wordt, hoe groter de gevolgen.

De weersextremen zullen bijvoorbeeld toenemen. Enerzijds zal te weinig neerslag leiden tot watertekorten, droogte en droogte. De landbouw moet rekening houden met grote misoogsten. De grond is zo uitgedroogd dat de wind deze kan wegblazen, waardoor zandstormen ontstaan. Ook bos- en heidebranden worden bevorderd. Omgekeerd veroorzaakt hevige regenval overstromingen en hoog water. In de bergen zijn zelfs aardverschuivingen mogelijk: de watermassa’s kunnen de vruchtbare grond gewoon wegspoelen.