Life finds a way!

The history of life is also a history of death. Again and again there have been smaller and larger mass extinctions. Five of them were particularly severe: 70 to 96 percent of all species died out during each of these „Big Five“ events. But every mass extinction also holds new opportunities.

When ecosystems are depopulated, new species can proliferate. After the mass extinction at the end of the Triassic period, 200 million years ago, for example, the dinosaurs conquered all continents. There was no competition: large mammal-like reptiles and predatory pseudosuchians had been wiped out. Similarly, today’s diversity of mammals only evolved after the meteorite impact of which the dinosaurs became victims.

Het leven vindt een weg!

De geschiedenis van het leven vertelt ook over de dood. Steeds weer zijn er kleinere en grotere massa-extincties geweest. Vijf daarvan waren bijzonder ernstig: 70 tot 96 procent van alle soorten stierf uit in elk van deze „Grote Vijf“. Maar elk uitsterven biedt ook nieuwe kansen.

Wanneer leefgebieden ontvolkt raken, kunnen nieuwe soorten zich uitbreiden. Na de massa-extinctie 200 miljoen jaar geleden aan het einde van het Trias, bijvoorbeeld, veroverden de dinosaurussen het land wereldwijd. Er was geen concurrentie: grote zoogdierachtige reptielen en roofzuchtige schijnkrokodillen werden uitgeroeid. Op dezelfde manier ontwikkelde de huidige diversiteit aan zoogdieren zich pas na de meteorietinslag waarvan de dinosauriërs het slachtoffer waren.