Fossil plants of the Piesberg locality

Local plant fossils show that the tropical swamp forests of the Late Carboniferous were less diverse than the rainforests of today. Horsetails, cotyledons, ferns and the extinct seed ferns formed the forest’s understory. The canopy layer, on the other hand, was occupied by tree-like lycopods such as the sigillarians and scale trees, each up to 40 and 50 metres high. Alongside them grew up to 10 metre high tree ferns and arborescent seed ferns of up to 3 metres. Tree-like horsetails reaching up to 20 metres preferred wetter locations. Cordaites, early conifers, were less dependent of wet locations. Occasionally, even fossils of plants that reached the marshy plains from the dry hinterland can be found on the Piesberg.

Fossiele planten van de Piesberg

Lokale plantenfossielen laten zien dat de tropische moerasbossen in het late carboon armer waren aan soorten dan de regenwouden van tegenwoordig. Paardestaarten, cotyledonen, varens en de uitgestorven zaadvarens vormden de lagere bosbodem. De hogere niveaus werden daarentegen bezet door boomachtige lycopoden zoals de zegelboom en de schubboom, die elk tot 40 en 50 meter hoog konden worden. Daartussen groeiden boomvarens tot 10 meter hoog en boomzaadvarens tot 3 meter hoog. In natte gebieden groeiden boompaardenstaarten tot 20 meter hoog. Meer onafhankelijk van het water waren lintbladbomen, vroege naaldbomen. Af en toe zijn op de Piesberg ook fossielen te vinden van planten die vanuit het droge achterland de moerassige vlakten bereikten.