Fossil animals of the Piesberg locality

The swamp forests at the Piesberg were dominated by invertebrates – some of which reached enormous sizes: One impressive inhabitant, for example, the myriapod Arthropleura armata, grew to 2.5 metres in length.

Locust relatives with wingspans of up to 20 centimetres and four centimetres long primordial cockroaches crawled through the undergrowth. Giant dragonflies buzzed through the air, as did their prey, early net-winged insects with wingspans of up to 40 centimetres. Besides scorpions and basal spider relatives, early true spiders could also be found.

A nearby freshwater lake was home to horseshoe crabs, clams, clam shrimp, two metres long sharks, spiny sharks, ganoid fish as well as relatives of today’s coelacanths.

Fossiele dieren van de Piesberg

De moerasbossen op de Piesberg werden gedomineerd door ongewervelden, waarvan sommige enorm groot waren:

Een indrukwekkende bewoner was bijvoorbeeld de tot 2,5 meter lange miljoenpoot Arthropleura armata.

Sprinkhanen met een spanwijdte tot 20 centimeter en kakkerlakken tot vier centimeter lang zwierven door het kreupelhout. Primordiale libellen zoemden in de lucht, net als hun prooien, de primordiale webvleugels met een spanwijdte tot 40 centimeter. Naast schorpioenen en primitieve spinachtige wezens waren er ook vroege echte spinnen.

Een zoetwatermeer was ook de thuisbasis van pijlstaarten, mosselen, schelpkrabben, haaien tot twee meter lang, stekelhaaien, smeltende schubvissen en verwanten van de huidige coelacanthen.