Fossil animals of the Piesberg locality

The swamp forests on the Piesberg were dominated by invertebrates.
invertebrates – some of which were enormous in size.
impressive inhabitant was the millipede Arthropleura armata.
millipede Arthropleura armata. Grasshopper relatives
with wingspans of up to 20 centimetres and cockroaches up to
four-centimetre-long cockroaches roamed through the undergrowth.
In the air, dragonflies buzzed and also their prey, the
with wingspans of up to 40 centimetres.
Besides scorpions and primitive spider-like creatures, there were also
there were also early real spiders.
Swordtails also lived in a freshwater lake,
mussels, clam-shell crabs, sharks up to two metres long.
sharks, spiny sharks, melting scale fish and relatives of today’s coelacanths.
of today’s coelacanths.

Fossiele dieren van de Piesberg

De moerasbossen op de Piesberg werden gedomineerd door ongewervelden.
ongewervelde dieren, waarvan sommige enorm groot waren.
indrukwekkende bewoner was de miljoenpoot Arthropleura armata.
miljoenpoot Arthropleura armata. Sprinkhaan familieleden
met een spanwijdte tot 20 centimeter en kakkerlakken tot
vier centimeter lange kakkerlakken zwierven door het kreupelhout.
In de lucht zoemden libellen en ook hun prooi, de
een spanwijdte tot 40 centimeter.
Naast schorpioenen en primitieve spinachtige wezens, waren er ook
waren er ook vroege echte spinnen.
Zwaarddragers leefden ook in een zoetwatermeer,
mosselen, schelpkrabben, haaien tot twee meter lang.
haaien, doornhaaien, smeltende schaalvissen en verwanten van de huidige coelacanthen.
van de huidige coelacanthen.