In the realm of fungi

Without them, the world would look different: from unicellular organisms to the largest known living creatures, fungi play a leading role on nature’s stage.
Teamwork between plants and fungi, for example, is responsible for high biodiversity. They are also nature’s recyclers: fungi decompose organic material and thus help form soil.
By the way, we often only see the above-ground fruiting body. It forms spores for reproduction. Sometimes a strong smell attracts insects and animals that spread the spores. Some species smell like coconut or aniseed, others are more smelly – the stinkhorn, for example. The actual fungus, however, is an almost invisible network in the soil, the mycelium.

In het rijk van paddenstoelen en schimmels

Zonder hen zou de wereld er anders uitzien: Van het eencellige organisme tot het grootste bekende levende wezen, schimmels spelen een belangrijke rol op het toneel van de natuur.
Teamwerk tussen planten en schimmels is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een grote biodiversiteit. Het zijn ook de recyclers van de natuur: schimmels breken organisch materiaal af en helpen zo de bodem te vormen.
Overigens zien we vaak alleen het bovengrondse vruchtlichaam. Het vormt sporen voor de voortplanting. Soms trekt een sterke geur insecten en dieren aan die de sporen verspreiden. Sommige soorten ruiken naar kokosnoot of anijs, andere zijn meer stinkend – de stinkhoorn, bijvoorbeeld. De eigenlijke schimmel is echter een bijna onzichtbaar netwerk in de bodem, het mycelium.