There and Gone

Energy, water and goods: The cities have to be supplied. Conversely, exhaust fumes, waste water, residues and rubbish accumulate. But how does what get to and from the people? Via networked lines – canals, pipes, cables and roads.
The more intelligently everything is connected, the more forward-looking it becomes – both in the individual house and in relation to the entire region. Rainwater, for example, can be collected from the roofs and first channelled through the house as useful water instead of immediately into the sewer. Solar modules on roofs supply electricity and heat, perhaps even shared in the neighbourhood thanks to smart e-cabling. And waste is separated, reused or composted, but preferably not produced at all.

Aan en af

Energie, water en goederen: De steden moeten bevoorraad worden. Daarentegen worden uitlaatgassen, afvalwater, residuen en afval geproduceerd. Maar hoe komt wat van en naar de mensen? Via netwerklijnen – kanalen, leidingen, kabels en wegen.

Hoe intelligenter alles verbonden is, hoe meer toekomstgericht het wordt – zowel in het individuele huis als in relatie tot de hele regio. Regenwater kan bijvoorbeeld van de daken worden opgevangen en eerst als bruikbaar water door het huis worden geleid in plaats van meteen in het riool. Zonnemodules op daken leveren elektriciteit en warmte, misschien zelfs gedeeld in de buurt dankzij slimme e-kabels. En
Afval wordt gescheiden, hergebruikt of gecomposteerd, maar bij voorkeur helemaal niet geproduceerd.