Creating value together

Living in cities can be exhausting. Why not make it easier and do it all together? The solution is called the sharing economy – communality in living, working, consuming or in transport and health. This promotes the coexistence of people, nature and culture and saves money.
If you share things and knowledge, you use them more often and more efficiently. This applies to private life as well as to business, for example for machines and offices. In this way, fewer resources are consumed and the environment is protected. Sharing and exchanging also enriches cultural and social life, including the sharing of responsibility. There are platforms on the internet that connect projects and like-minded people: Take a look behind the cards.

Gezamenlijk waarde creëren

Leven in steden kan vermoeiend zijn. Waarom maken we het niet makkelijker en doen we het allemaal samen? De oplossing heet de sharing economy – gemeenschappelijkheid in wonen, werken, consumeren of in vervoer en gezondheid. Dit bevordert het samenleven van mens, natuur en cultuur en bespaart geld.
Als je dingen en kennis deelt, gebruik je ze vaker en efficiënter. Dit geldt zowel voor het privéleven als voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld voor machines en kantoren. Op die manier worden minder hulpbronnen verbruikt en wordt het milieu beschermd. Delen en uitwisselen verrijkt ook het culturele en sociale leven, met inbegrip van het delen van verantwoordelijkheid. Er zijn platforms op het internet die projecten en gelijkgestemden met elkaar verbinden: Kijk achter de kaarten.