Fossil was yesterday

Wind, sun, geothermal energy, biomass, water: they are also called renewable energies because they are inexhaustible as a source or are rapidly replenished. Only with them will the energy transition work. About one fifth of the energy consumed in Germany came from renewable sources at the beginning of the 2020s.
For heat, we mainly use biomass such as wood, biowaste, liquid manure, solid manure and cereal straw. Electricity comes mostly from wind power. In the long term, electricity should even be generated entirely with the help of renewable energies, especially wind power and photovoltaics.
The turnaround is also important for transport, because many vehicles still run on fossil fuels.

Fossiel is iets van gisteren

Wind, zon, geothermische energie, biomassa, water: ze worden ook hernieuwbare energiebronnen genoemd omdat ze als bron onuitputtelijk zijn of snel worden aangevuld. Alleen met hen zal de energietransitie lukken. Ongeveer een vijfde van de in Duitsland verbruikte energie is begin 2020 afkomstig uit hernieuwbare bronnen.
Voor warmte gebruiken wij voornamelijk biomassa zoals hout, bioafval, vloeibare mest, vaste mest en graanstro. Elektriciteit komt voornamelijk van windenergie. Op lange termijn moet de elektriciteit zelfs volledig worden opgewekt met behulp van hernieuwbare energiebronnen, met name windenergie en fotovoltaïsche energie.
De ommekeer is ook belangrijk voor het vervoer, omdat veel voertuigen nog steeds op fossiele brandstoffen rijden.