Old burdens

Digging deep reveals soil and roots – and sometimes nasty surprises like military legacies, drilling mud or even hazardous waste: so-called contaminated land.
Until the 1970s, such waste was often simply buried. At old industrial sites, too, the soils are often so contaminated that they are a danger to the environment and health.

Cleaning up these soils is costly – if it can be done at all.
In the Wüste district of Osnabrück, for example, old layers of waste were discovered in the 1990s in the course of construction projects throughout the district. On 86 properties, the soil had to be removed and replaced with uncontaminated natural soil.

Oude restanten

Als je diep graaft, komen grond en wortels aan het licht – en soms ook onaangename verrassingen zoals militaire erfenissen, boorspoeling of zelfs gevaarlijk afval: de zogenaamde verontreinigde locaties.
Tot de jaren zeventig werd dergelijk afval vaak gewoon begraven. Ook op oude industrieterreinen is de bodem vaak zo vervuild dat hij een gevaar vormt voor het milieu en de gezondheid.

Het schoonmaken van deze gronden is duur – als het al kan.
In het district Wüste in Osnabrück bijvoorbeeld werden in de jaren negentig bij bouwprojecten in het hele district oude afvallagen ontdekt. Op 86 eigendommen moest de grond worden verwijderd en vervangen door niet-verontreinigde natuurlijke grond.