Living, 5,000 BP

Neolithic megalithic tombs are witnesses: their builders belong to the
in Northern Europe belong to the Funnel Beaker Culture from 3500 to
2800 BC. The name derives from clay vessels with a funnel-shaped top
with a funnel-shaped top and engraved decoration, which were
which were found as grave goods. We do not know
about the ideas of the afterlife at that time. But
findings point to an elaborate burial ritual.
burial. People were sedentary. They grew beans, peas
and cereals such as einkorn, barley and emmer, and they kept
cattle, pigs, sheep and goats. They also traded
trade over a wide area. Very few remains of their
settlements are also known from the Osnabrück region.

Neolithische megalithische graven zijn getuigen: hun bouwers behoren tot de
in Noord-Europa behoren tot de Trechterbekercultuur van 3500 tot
2800 VOOR CHRISTUS. De naam is afgeleid van kleivaatjes met een trechtervormige bovenkant
met een trechtervormige bovenkant en gegraveerde decoratie, die waren
die werden gevonden als grafgiften. We weten niet
over de ideeën van het hiernamaals in die tijd. Maar
wijzen op een uitgebreid begrafenisritueel.
begrafenis. Mensen waren sedentair. Ze verbouwden bonen, erwten
en granen zoals einkorn, gerst en emmer, en ze hielden
vee, varkens, schapen en geiten. Ze verhandelden ook
handel over een groot gebied. Zeer weinig overblijfselen van hun
Ook uit de regio Osnabrück zijn nederzettingen bekend.