Know more, act more consciously

Those who know nature well notice when and how it changes. For example, when species disappear. Sound knowledge about this also creates the basis for consciously acting sustainably.
That is why knowledge of species is an inseparable part of education today, even in places like here in a museum. Our task is to collect evidence and thus build up an archive of nature over time that also shows its changes. To do this, experts are often dependent on help from the public: citizen science – that’s the name of projects in which knowledgeable laypeople support research. Identification keys and excursions, for example, and also various apps help.

Meer weten, bewuster te werk gaan

Wie de natuur goed kent, merkt wanneer en hoe ze verandert. Bijvoorbeeld wanneer soorten verdwijnen. Gedegen kennis hierover schept ook de basis voor bewust duurzaam handelen.

Daarom is soortenkennis tegenwoordig een onlosmakelijk onderdeel van het onderwijs, zelfs op plaatsen zoals hier in een museum. Het is onze taak om bewijsmateriaal te verzamelen en zo een archief op te bouwen van de natuur in de loop der tijd, dat ook de veranderingen laat zien. Daartoe zijn de deskundigen vaak afhankelijk van de hulp van het publiek: Citizen science – zo heten projecten waarbij goed geïnformeerde leken onderzoek ondersteunen. Zo helpen identificatiesleutels en excursies en diverse apps.