Farming sustainably

Feeding ten billion people and protecting the environment – what does that look like? Yields per area must increase without the soils leaching out and losing their fertility. Soil, air and water must be protected, structural diversity must be preserved and created, and greater well-being for animals and people must be achieved.
There are many approaches to this. For example, organic farming, which produces organic food without pesticides and artificial fertilisers. Or smart farming, which relies on modern robotics and precision. There will probably not be a single solution – what is important is that many partial solutions work together. Only then will resources be conserved and preserved for future generations.

Duurzaam zwoegen op de akkers

Tien miljard mensen voeden en het milieu beschermen – hoe ziet dat eruit? De opbrengsten per oppervlakte moeten toenemen zonder dat de bodem uitspoelt en zijn vruchtbaarheid verliest. Bodem, lucht en water moeten worden beschermd, structurele diversiteit moet worden behouden en gecreëerd, en er moet een groter welzijn voor dieren en mensen worden bereikt.
Er zijn vele benaderingen. Bijvoorbeeld de biologische landbouw, die biologisch voedsel produceert zonder pesticiden en kunstmest. Of slimme landbouw, die steunt op moderne robotica en precisie. Er zal waarschijnlijk niet één enkele oplossing zijn – belangrijk is dat vele deeloplossingen samenwerken. Alleen dan zullen de hulpbronnen in stand worden gehouden en bewaard voor toekomstige generaties.