Breathing air and cold protection

A huge supply of fresh air: a good fifth of the atmosphere is oxygen, which all higher organisms need for life. This oxygen is produced by plants during photosynthesis: with the help of light, plants convert water and CO2 from the air into sugar. Oxygen is more or less the „waste“ in this process.

The atmosphere with its greenhouse gases such as water vapour and CO2 is also responsible for the pleasant temperatures on Earth. Without them, it would be freezing cold here at an average of minus 18 degrees, with enormous temperature differences between day and night. Today, however, humans are increasing the amount of greenhouse gases. More solar energy remains on Earth and it becomes warmer on average.

Ademlucht en bescherming tegen de kou

Een enorme toevoer van verse lucht: een goede vijfde van de atmosfeer bestaat uit zuurstof, die alle hogere organismen nodig hebben om te kunnen leven. Deze zuurstof wordt door planten geproduceerd tijdens de fotosynthese: met behulp van licht zetten planten water en CO2 uit de lucht om in suiker. Zuurstof is min of meer het „afval“ in dit proces.

Het luchtmilieu met zijn broeikasgassen zoals waterdamp en CO2 is ook verantwoordelijk voor de aangename temperaturen op aarde. Zonder deze gassen zou het hier gemiddeld min 18 graden vriezen, met enorme temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Tegenwoordig verhoogt de mens echter de hoeveelheid broeikasgassen. Er blijft meer zonne-energie op aarde en het wordt gemiddeld warmer.