Vertical? Not directly!

The Earth’s axis is tilted 23.4 degrees relative to the orbital plane. Thus, the North Pole points most strongly towards the sun on 21 June. Summer starts in the northern hemisphere. The sun is at its highest point of the year and most of its energy reaches us. Winter, on the other hand, begins on 21 December. This is when the north pole points furthest away from the sun. In the southern hemisphere, on the other hand, the seasons are each shifted by half a year.

How the Earth’s axis is aligned in space changes over time – like a spinning top that wobbles: It moves once along a circular path in 26,000 years due to the interplay of forces from the sun and the moon. In addition, the Earth’s axis „nods“ a bit continuously.

Verticaal? Juist niet!

De aardas is 23,4 graden gekanteld ten opzichte van het baanvlak. De noordpool wijst dus het sterkst naar de zon op 21 juni. De zomer begint op het noordelijk halfrond. De zon staat op haar hoogste punt van het jaar en de meeste energie bereikt ons. De winter daarentegen begint op 21 december. Dan staat de noordpool het verst van de zon af. Op het zuidelijk halfrond daarentegen verschuiven de seizoenen elk met een half jaar.

De stand van de aardas in de ruimte verandert in de loop der tijd – als een tol die wiebelt: Hij beweegt in 26.000 jaar één keer langs een cirkelbaan door het samenspel van krachten van de zon en de maan. Bovendien „knikt“ de aardas nog steeds lichtjes heen en weer.