Where does the Moon come from?

One direct hit and that’s it: The moon was formed from the collision of two young planets – at least that’s the theory:

The young Earth collided with the equally young Theia. The latter was about the size of Mars. Theia was largely destroyed in the collision. Large parts of the Earth were also swept away. The debris mixed together and the Earth partly captured it. This is how our planet reached the size we know. The moon formed from the remaining debris. This explains why the Earth and Moon rocks are similar. The inclination of the Earth’s axis also follows from the collision: it was so violent that it caused the Earth to „tilt“.

Waar komt de maan vandaan?

Eén voltreffer en dat is het: De maan is ontstaan uit de botsing van twee jonge planeten – althans dat is de theorie:

De jonge Aarde botste op de even jonge Theia. Deze laatste was ongeveer zo groot als Mars. Theia werd grotendeels vernietigd bij de botsing. Ook grote delen van de Aarde werden weggevaagd. Het puin vermengde zich en de Aarde ving het gedeeltelijk op. Zo bereikte onze planeet de omvang die we kennen. De maan ontstond uit het overgebleven puin. Dit verklaart waarom de rotsen van de aarde en de maan op elkaar lijken. De helling van de aardas volgt ook uit de botsing: die was zo hevig dat de aarde daardoor „kantelde“.