The rock cycle

Is rock eternal? Not quite, even rocks change. Below the tectonic plates, for example, rock is viscous. This magma partially rises. If the magma cools down within the crust, it forms plutonic rock. If, on the other hand, it reaches the surface, it is expelled as lava; volcanic rock is formed. Entire mountain ranges can rise up by this process. Over time, they are eroded and the debris is deposited as siliciclastic rocks in bodies of water. Carbonate rocks are also formed there, either by precipitation or from the shells and skeletons of organisms. Under rising pressure and heat, for example when tectonic plates collide, metamorphic rock with a new mineral composition is formed. If it gets even hotter, the rock melts back to magma.

Kringloop van de gesteenten

Is de steen eeuwig? Nee, steen verandert ook. Onder de continentale platen is het bijvoorbeeld vloeibaar. Een deel van dit magma stijgt op. Als het binnen de korst afkoelt, ontstaat diep gesteente. Als het daarentegen naar de oppervlakte duwt, stroomt het eruit als lava. Er wordt vulkanisch gesteente gevormd. Hele bergen kunnen zich zo opstapelen. Na verloop van tijd worden ze geërodeerd en wordt het materiaal als kiezels in watermassa’s afgezet. Daar worden ook kalkstenen gevormd, hetzij chemisch, hetzij uit schelpen en skeletten van levende wezens. Onder druk en hitte, bijvoorbeeld als de aardplaten botsen, ontstaat metamorf gesteente met een nieuwe minerale samenstelling. Als het nog heter wordt, smelt het weer tot magma.