The rock cycle

Is rock eternal? No, even rock changes. Under the continental plates, for example, it is partially liquid. Some of this magma can rise. If it cools and solidifies within the the crust, plutonic rock is formed. If it rises to the surface, on the other hand, it flows out as lava. This forms volcanic rock. Entire mountain chains can pile up in this way. These are eroded over time and the material is deposited as siliciclastic rock in bodies of water. Also limestones are deposited there, either precipitating chemically or being formed from shells and skeletal elements of living creatures. Under enormous pressure and heat, for example when continental plates collide, metamorphic rock with an altered chemical composition is formed. If temperatures increase even more, the rock melts and magma is again formed.

Kringloop van de gesteenten

Is de steen eeuwig? Nee, steen verandert ook. Onder de continentale platen is het bijvoorbeeld vloeibaar. Een deel van dit magma stijgt op. Als het binnen de korst afkoelt, ontstaat diep gesteente. Als het daarentegen naar de oppervlakte duwt, stroomt het eruit als lava. Er wordt vulkanisch gesteente gevormd. Hele bergen kunnen zich zo opstapelen. Na verloop van tijd worden ze geërodeerd en wordt het materiaal als kiezels in watermassa’s afgezet. Daar worden ook kalkstenen gevormd, hetzij chemisch, hetzij uit schelpen en skeletten van levende wezens. Onder druk en hitte, bijvoorbeeld als de aardplaten botsen, ontstaat metamorf gesteente met een nieuwe minerale samenstelling. Als het nog heter wordt, smelt het weer tot magma.