Always the same? No way!

The planets and all other objects in the solar system leisurely move in their orbits around the sun – or so it seems. But the objects influence each other through their gravity and this changes their orbits. Comets in particular thus still come close to the Sun from the outer regions of the solar system.

In the early days of the solar system, these disturbances were stronger. Many objects repeatedly collided with other bodies and grew as a result. This is how the eight planets were formed and got their present orbits. However, collisions also repeatedly destroyed bodies. Depending on the initial body, the composition of the fragments differs.

Altijd gelijk? Zeker niet!

De planeten en alle andere objecten in het zonnestelsel bewegen rustig in hun banen rond de zon – of zo lijkt het toch. Maar de objecten beïnvloeden elkaar door hun zwaartekracht en daardoor veranderen hun banen. Vooral kometen komen vanuit de buitenste regionen van het zonnestelsel nog steeds dicht bij de zon.

In de begintijd van het zonnestelsel waren deze verstoringen sterker. Veel objecten botsten herhaaldelijk met andere lichamen en groeiden daardoor. Zo werden de acht planeten gevormd en namen zij hun huidige banen aan. Botsingen vernietigden echter ook herhaaldelijk lichamen. Afhankelijk van het oorspronkelijke lichaam verschilt de samenstelling van de brokstukken.